fbpx
Prandelli Polska - producent systemów instalacji sanitarnych

§ 1. Zastosowanie
Niniejszy Regulamin stosuje się do sprzedaży towarów dostarczanych przez firmę
Prandelli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – zwaną dalej
„Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów („Produktów”) zwanymi dalej ,,Kupującymi”.
O ile odrębnie zawarte w formie pisemnej umowy, stanowią inaczej, pierwszeństwo przed
postanowieniami takich umów mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2. Składanie zamówień
1. Sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia złożonego
przez Kupującego według wzoru opisanego w pkt. 2. Zamówienie może być przesłane faksem lub
elektronicznie na adres email wskazany przez Sprzedawcę , tj. prandelli@prandelli.pl
lub za pośrednictwem platformy zamówień online dla dystrybutorów.
2. Zamówienie powinno określać w szczególności: datę zamówienia, indeks, nazwę i typ zamawianych
Produktów, ilość , termin i miejsce dostawy.
3. Umowa sprzedaży zamówionych Produktów zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia
zamówienia przez Sprzedawcę lub wystawienia faktury na zamawiane Produkty.
4. Dokonywanie przez Kupującego jakichkolwiek zmian lub uzupełnień zamówienia, wymaga zachowania
formy pisemnej.
5. Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli z ważnych przyczyn nie jest w
stanie prawidłowo wykonać danego zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego.
6. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji od Kupującego dokonującego zakupu po raz pierwszy
jest jednoczesne ze złożeniem zamówienia, a najpóźniej w momencie odesłania Sprzedawcy
potwierdzonej specyfikacji, dostarczenie Sprzedawcy kopii aktualnych dokumentów potwierdzających
status prawny Kupującego, tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
zaświadczenia o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu REGON oraz ewentualnie dokumentów
pełnomocnictwa do działania w imieniu Kupującego dla składających zamówienie osób, jeżeli umocowanie
takie nie wynika wprost z wcześniej wymienionych dokumentów. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Sprzedawcę w przypadku zmiany informacji o jego przedsiębiorstwie zamieszczonych w ww.
dokumentach, w szczególności zmian dotyczących firmy, siedziby, osób upoważnionych do reprezentacji,
jak też złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego lub likwidacji.
7. Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do potwierdzenia
przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Do anulowania zamówienia konieczne jest złożenie
Sprzedawcy przez Kupującego pisemnego oświadczenia.
8. Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji wiąże się z
obciążeniem Kupującego kosztami jakie poniósł Sprzedawca przy wykonywaniu zamówienia. Koszty te nie
mogą przewyższać wartości zamówionego towaru.
9. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie
zaakceptowanego przez obie strony druku zamówienia lub uzgodnionej specyfikacji, wysyłana poprzez
pocztę elektroniczną lub faks, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony
transakcji.

§ 3. Cena i warunki płatności
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny netto za zamówione Produkty w wysokości wynikającej z
cennika aktualnie obowiązującego w dacie potwierdzenia zamówienia. Cena netto zostanie powiększona o
podatek od towarów i usług (VAT).
2. Kupującemu może przysługiwać rabat od cen netto wynikających z cennika, a treść tych ustaleń
stanowi konieczny element specyfikacji zamówienia.
3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany obowiązującego cennika w każdym czasie, o czym zobowiązany
jest zawiadomić Kupującego z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem.
4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie oznaczonym na wystawionej fakturze,
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze.
5. Przez datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.
7. Jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Kupującego lub Kupujący opóźnia się z
zapłatą za jakiekolwiek zamówione Produkty, to Sprzedawca jest uprawniony według swego wyboru:
a)odstąpić od zawartych umów sprzedaży bez konieczności wyznaczania Kupującemu dodatkowego
terminu,
b)wstrzymać dalsze dostawy Produktów i żądać od Kupującego uiszczenia zaległych kwot,
a także zapłaty części lub całości ceny przed dostarczeniem zamówionych Produktów,
§ 4.Dostawa
1. Odbiór Produktów odbywa się z siedziby/magazynu Dostawcy w Gdańsku lub za pośrednictwem firm
spedycyjnych.
2. Przy odbiorze Produktów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan i zgodność Produktów z
zamówieniem i pisemnie zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonych brakach, uszkodzeniach lub
niezgodności Produktów z zamówieniem w terminie 3 dni od daty odbioru zamówienia.
3. Załadunek Produktów odbywa się na koszt Sprzedawcy, który zapewnia w tym celu odpowiednią ilość
ludzi i sprzętu. Pozostałe koszty odbioru Produktów, w tym koszty przewozu, koszty ubezpieczenia za czas
przewozu, rozliczane są zgodnie z zasadami minimum logistycznych określonych w załączniku nr 1
niniejszego Regulaminu. Zmiana warunków określonych w załączniku nr 1 nie powoduje konieczności
zmiany Regulaminu. Koszty rozładunku ponosi Kupujący.
4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów, jak również korzyści i ciężary
związane ze sprzedażą Produktów przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Produktów Kupującemu
lub przewoźnikowi.
5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia
potwierdzenia zamówienia, chyba że strony uzgodniły inny termin dostawy.
6. Kupujący zobowiązuje się do terminowego odbioru zamówionych Produktów.
7. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Produktów powyżej 14 dni, Kupujący zobowiązany jest
do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 20% wartości netto zamówionych
Produktów, ponadto Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez konieczności
wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu odbioru. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia
przez Sprzedawcę odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 5. Zamiana zakupionych towarów
1. Kupujący może w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych pisemnym poświadczeniem Sprzedającego,
wnosić o zamianę towaru. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo, do obciążenia Kupującego
ewentualnymi kosztami poniesionymi przy tej operacji.
2. Zamiana towaru odbywa się na koszt Kupującego. Towar wymieniany nie może nosić oznak
użytkowania. Musi być kompletny i dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.

§ 6. Zastrzeżenie prawa własności
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.
2. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za towar, Kupującemu nie przysługuje, bez pisemnej zgody
Sprzedawcy, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub
obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy.
3. Uznanie weksla lub inne zobowiązania nie są traktowane jako zapłata do chwili ich realizacji.

§ 7. Warunki gwarancji i rękojmi
1. Kupującemu przysługuje gwarancja na zakupione Produkty na zasadach wynikających z tzw.
„Przewodnika” (dokument gwarancyjny), który został doręczony Kupującemu wraz z dokonaniem zakupu.
Warunkiem gwarancji jest instalacja Produktów przez osobę posiadającą autoryzację w zakresie ich
montażu.
2. Kupującemu przysługuje rękojmia na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego z
zastrzeżeniem poniższych postanowień.
3. Kupujący jest zobowiązany dokonać odbioru ilościowego, asortymentowego i jakościowego przy każdej
dostawie Produktów.
4. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy Produktów,
a w wypadku gdy wada wyszła na jaw później, to w terminie 5 dni od daty jej wykrycia.
5. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne zawierające wskazanie przedmiotu
reklamacji, datę i okoliczności ujawnienia wady, opis wady, oznaczenie zamówienia i faktury, wskazanie
miejsca w którym możliwe jest dokonanie oględzin przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia
prawidłowego zgłoszenia pisemnej reklamacji. W terminie tym Sprzedawca może dokonać dodatkowych
oględzin reklamowanych Produktów lub zażądać przesłania reklamowanego Produktu.
7. Zgłoszenie reklamacji Produktów nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za Produkty.
8. Sprzedawca jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z rękojmi w terminie 14 dni od dnia
uznania reklamacji.
9. Naruszenie powyższych zasad reklamacji powoduje utratę przez Kupującego uprawnień z tytułu
rękojmi.

§ 8. Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy lub za niedotrzymanie
terminu odbioru, spowodowane siłą wyższą.
2. Za przypadki siły wyższej uważa się zdarzenia zewnętrzne, których nie można przewidzieć, którym nie
można zapobiec zwykłymi środkami, ani też się przed nimi zabezpieczyć, niemożliwe do uniknięcia, na
których działanie Strony nie mają wpływu i które czynią niemożliwym wywiązanie się Strony z zobowiązań
umownych, jak np. wojna, pożar, powódź i inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, blokady,
niepokoje społeczne, katastrofy, strajki, zarządzenia władz, wypadek drogowy, kradzież towaru itp. Strona
powołująca się na siłę wyższą powinna pisemnie zawiadomić drugą stronę w terminie 14 dni od zaistnienia
zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej oraz zobowiązana jest do jej udokumentowania w terminie
21 dni od dnia zażądania tego przez drugą Stronę.
3. Jeżeli realizacja transakcji jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres
przekraczający 30 dni roboczych, Strony transakcji dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych
terminów ich realizacji.

§ 9. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez strony ich
zobowiązań ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo takiego niewykonania
lub niewłaściwego wykonania zobowiązań i których wystąpienie można było przewidzieć w chwili
zawierania transakcji.
2. Sprzedawca nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania
produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich Kupującego.
3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez którąkolwiek ze stron jej zobowiązań,
druga strona winna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych szkód,
jakie mogłaby ponieść z tego powodu. Niepodjęcie takich działań spowoduje utratę prawa do
odszkodowania lub ograniczenie jego wysokości.
4. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu
niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona maksymalnie
do równowartości ceny towaru.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez
dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.

§10. Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej
informacji cenowych, technicznych, technologicznych, finansowych, handlowych, prawnych,
organizacyjnych i innych informacji posiadających wartość gospodarczą (tajemnica przedsiębiorstwa)
dotyczących drugiej Strony o których dowiedzą się w trakcie współpracy niezależnie od form przekazania
tych informacji i ich źródeł. Obowiązek powyższy pozostaje w mocy zarówno w czasie organizowania
transakcji kupna-sprzedaży, jak i po jej zawarciu. Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa może nastąpić,
jeżeli obowiązek jej udostępnienia wynika z przepisów prawa, w trybie określonym tymi przepisami.
2. W przypadku braku innych postanowień, wszelka korespondencja przesyłana pomiędzy Stronami będzie
dokonywana w formie pisemnej i dostarczana osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adresy
siedziby. W przypadku zmiany adresu, Strona obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą
Stronę. W braku takiego zawiadomienia korespondencję dostarczoną pod poprzedni adres uważa się za
skutecznie doręczoną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Sprzedającego.